Artikel 1: Definities en begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan
onder: 1. Bedrijf: Van den Ende Installatietechniek, wederpartij van de Klant bij de
Overeenkomst. 2. Klant: degene, die een Abonnement met het Bedrijf heeft
afgesloten. 3. Installateur: landelijk erkend installatiebedrijf overeenkomstig de
regeling voor de erkenning van: Elektrotechnisch installateur (REI 2008) en / of
Gastechnischinstallateur (REG 2008) en / of water (REW 2008) en / of erkende STEK
installateur. 4. Abonnement: de overeenkomst tussen Klant en het Bedrijf die het
Bedrijf verplicht tot het verrichten van Onderhoud en het oplossen van Storingen
volgens de bij het Abonnement behorende productbeschrijving. 5. Onderhoud: het
uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een Toestel en / of Randapparatuur
die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren daarvan,
overeenkomstig de richtlijnen en onderhoudssystematiek van de fabrikant van het
Toestel en volgens de bij het Abonnement behorende productbeschrijving. 6.
Storing: een gebrek aan het Toestel en / of Randapparatuur, of een onderdeel
daarvan, waardoor adequaat functioneren ervan niet meer mogelijk is. 7. Service:
het geheel aan handelingen, behorende bij het uitvoeren van Onderhoud en het
verhelpen van Storingen, conform de richtlijnen van de fabrikant. 8.
Materiaalkosten: kosten, die aan een Klant in rekening worden gebracht voor
materialen zijn niet inbegrepen. 9. Toestel: een apparaat ten behoeve van
verwarming, warmwaterbereiding en / of mechanische afzuiging, drogen, koeling,
enz. 10. Toestelonderdelen: onder Toestelonderdelen genoemd in de
productbeschrijving bij de abonnementen worden verstaan alle onderdelen die zich
binnen de mantel van de toestelbehuizing bevinden. 11. Randapparatuur: onder
Randapparatuur genoemd in de productbeschrijving bij de abonnementen worden
de volgende apparaten respectievelijk onderdelen, niet tot het Toestel behorend,
verstaan: het expansievat, het overstortventiel, de vulkraan, de inlaatcombinatie, de
merkgebonden thermostaat, etc. voor zover van toepassing. 12.
Installatieonderdelen: Onder installatieonderdelen genoemd in de
productbeschrijving bij de abonnementen worden verstaan de radiatoren en de
radiatorkra(a)-n(en), de bij het geheel horende leidingsystemen (CV, gas, water,
riolering), de rookgasafvoer, de niet merkgebonden thermostaat, de
thermostaatkabel en de vloerverwarming inclusief regelingen.


Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden.

1. Deze Algemene
Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en overeenkomsten betreffende
het afsluiten van een SERVICE- EN ONDERHOUDSABONNEMENT. Indien andere
voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zijn prevaleren in geval van
tegenstrijdigheid deze Algemene Voorwaarden. 2. Afwijkingen van bepalingen uit
deze Algemene Voorwaarden ten gunste van de Klant zijn slechts mogelijk indien dit
schriftelijk tussen het Bedrijf en de Klant wordt overeengekomen. 3. Deze
Algemene Voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en
rechtspersonen waarvan het Bedrijf gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten
en/ of uitvoeren van de Overeenkomst. 4. Een exemplaar van deze Algemene
Voorwaarden wordt aan de Klant bij de overeenkomst overhandigd. De geldende
Algemene Voorwaarden liggen ook ter inzage op het Bedrijf en staan op de website
van het Bedrijf of worden op verzoek toegezonden.


Artikel 3. Voorwaarden voor het sluiten van een Abonnement.

1. Het Toestel en /
of de Randapparatuur respectievelijk de aan het Toestel verbonden apparatuur en
installatie, inclusief radiatoren en leidingen, van de Klant dienen ten tijde van het
sluiten van het Abonnement in een goede staat van Onderhoud te verkeren en goed
te functioneren, één en ander ter beoordeling van het Bedrijf. 2. Het Toestel en / of
de Randapparatuur dienen te voldoen aan de Gaskeurvoorschriften en de
voorschriften van de fabrikant. Het Toestel dient te zijn aangesloten overeenkomstig
de voorwaarden NEN 1010 en NEN 1078. 3. Het Toestel en / of de Randapparatuur
dient asbestvrij te zijn. Indien toch asbest wordt aangetroffen is het Bedrijf niet
verplicht tot het sluiten van een Abonnement over te gaan. 4. Het Bedrijf kan in
overleg met de Klant het Toestel en / of de Randapparatuur respectievelijk de aan
het Toestel verbonden apparatuur en installatie, inclusief radiatoren en leidingen,
alvorens het Abonnement ingaat, op kosten van de (toekomstige) Klant eerst
controleren en zo nodig saneren op kosten van de Klant.


Artikel 4 Herroepingsrecht.

1. Een SERVICE ABONNEMENT OVEREENKOMST kan
binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst zonder opgave van
redenen herroepen of geannuleerd worden middels het algemene
herroepingsformulier. Wilt de KLANT gebruik maken van het herroepingsrecht en
heeft de toestelinspectie al plaatsgevonden, dan is de KLANT verplicht de kosten
voor deze inspectie te voldoen. 2. Indien de KLANT/consument een bedrag betaald
heeft, zal het BEDRIJF dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen
na de herroeping terugbetalen, onder aftrek van eventueel verschuldigde kosten
van toestelinspectie zoals hierboven staat vermeld.


Artikel 5: Tarieven.

Alle door het Bedrijf genoemde tarieven zijn, tenzij anders
schriftelijk vermeld, per maand inclusief BTW. De tarieven kunnen door het Bedrijf
worden gewijzigd als vermeld in artikel 13.


Artikel 6: Verplichtingen van het Bedrijf. 1. Het Bedrijf zal de met de Klant

overeengekomen werkzaamheden als een goed vakman uitvoeren. 2. Het Bedrijf zal
in geval zich gebreken voordoen, deze zo spoedig mogelijk verhelpen. Indien er
reparaties nodig zijn buiten de werkingssfeer van het Abonnement, zal niet tot
uitvoering worden overgegaan tenzij de Klant uitdrukkelijk met het uitvoeren van de
werkzaamheden heeft ingestemd. 3. Van de in het kader van het Abonnement
verrichte werkzaamheden, zal een (digitale) werkstaat worden opgemaakt, die door
de Klant voor akkoord moet worden ondertekend. 4. Werkzaamheden buiten het
kader van het Abonnement zullen aan de Klant in rekening worden gebracht. Ook
deze werkzaamheden worden op de (digitale) werkstaat, als bedoeld in het vorig lid,
vermeld.


Artikel 7: Onderhoud.

1. Het Abonnement omvat, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen, Onderhoud aan het Toestel en/of Randapparatuur dat
volgens de richtlijnen en onderhoudssystematiek van de fabrikant van het Toestel
dient te worden uitgevoerd. Van de onderhoudsfrequentie volgens de fabrikant kan
door het Bedrijf worden af geweken. 2. Het Onderhoud per Toestel geschiedt
periodiek op basis van het soort en type toestel, met inachtneming van algemeen in
de branche geaccepteerde normen voor het veilig en doelmatig laten functioneren
van het toestel. 3. Tot het Onderhoud wordt tenminste gerekend: a. Het periodiek
Onderhoud aan respectievelijk inspecteren van het Toestel conform de
onderhoudssystematiek van de fabrikant. b. Het Onderhoud per Toestel geschiedt
éénmaal per 14 maanden afhankelijk van de productvoorwaarden. Het Onderhoud
vindt feitelijk niet eerder plaats dan 10 maanden na de laatste onderhoudsbeurt
afhankelijk van de productvoorwaarden, respectievelijk niet later dan 18 maanden
volgend op de laatste onderhoudsbeurt afhankelijk van de productvoorwaarden. c.
Het inspecteren van de randapparatuur, rookgasafvoer. d. De controle op de
warmwaterhoeveelheid per minuut, voor zover van toepassing. e. Het melden aan
de Klant indien de opstellingsruimte niet voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. f.
Het zo nodig bijvullen van het toestel, voor zover van toepassing. g. Het opmaken
van een inspectierapport ten behoeve van de klant. Niet tot de onderhoudsbeurt
en/of storingsbeurt behoren de navolgende werkzaamheden: h. Het ontkalken van
boilers c.q. warmtewisselaars en leidingen i. Het vervangen van voorraadboilers c.q.
zonnecollectoren (zonneboilersystemen) j. Het reinigen c.q. vegen van
afzuigkanalen en/of roosters t.b.v. mechanische ventilatie.

Het navolgende valt niet onder de terzake de Service– en
Onderhoudsabonnementen overeengekomen tarieven, en wordt in geval van
herstel c.q. vervanging bij afzonderlijke factuur door het Bedrijf aan de Klant in
rekening gebracht: a. Appendages en accessoires die op het Toestel zijn
aangesloten, doch geen Toestelonderdeel zijn; b. Afsluiters, overstortventiel,
expansievat en overige apparatuur die onderdeel uitmaken van de Randapparatuur;
c. Glasbreuk, krassen, schrammen en deuken; d. Defecten aan, verlies en
beschadiging van het Toestel als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk
verzekerd is onder een inboedelverzekering. e. Storingen als gevolg van een
defect/storing aan de gasleiding. f. defecten en storingen als gevolg van het door de
Klant niet nakomen van de verplichtingen als vermeld in artikel 8.


Artikel 8: Storingen.

1. Het Bedrijf is in geval van Storingen 24 uur per dag
bereikbaar. 2. Ingeval van Storingen aan een Toestel en / of Randapparatuur zal het
Bedrijf binnen 24 uur na de melding van de Storing trachten de Storing te verhelpen,
tenzij een spoedeisend karakter ontbreekt. 3. Bij Storingen die onder de
garantiebepalingen vallen van een Installateur en / of fabrikant dient de Klant het
garantiebewijs te tonen aan de medewerker van het Bedrijf. Indien de Klant het
garantiebewijs niet kan tonen, is de Klant de kosten van het verhelpen van de
Storing aan het Bedrijf verschuldigd. 4. Storingen ten gevolge van toevallige of
moedwillige beschadiging dan wel onoordeelkundige bediening of ten gevolge van
werk dat is uitgevoerd door anderen dan het Bedrijf vallen buiten het Abonnement.

In geval van onterechte storingsmeldingen kan het Bedrijf voorrijkosten in
rekening brengen. 6. Onder onterechte storingsmeldingen worden meldingen
verstaan zoals ten aanzien van Storingen die: a. samenhangen met het aansteken of
bijvullen van het toestel; b. het gevolg zijn van een defecte elektrische zekering of
hoofdschakelaar. c. het gevolg zijn van het niet aanwezig zijn van spanning of niet
geheel geopende gaskranen; d. het gevolg zijn van het niet op juiste waterdruk zijn
van de installatie; e. het gevolg zijn van het niet aanwezig zijn van gas of
gasvoordruk; f. het gevolg zijn van het onjuist instellen van thermostaten en
tijdklokken; g. betrekking hebben op het verzetten van tijdklokken naar zomerrespectievelijk wintertijd; h. het gevolg zijn van verstopping, kalkafzetting of diffusie in de installatie; i. het gevolg zijn van capaciteitsproblemen aan de installatie; j.
samenhangen met revisie van motoren (wikkelen/lagers); k. het gevolg zijn van
blikseminslag, brand, bevriezing en of hemelwater-lekkage; l. samenhangen met het
inregelen van roosters en/of kanaalsystemen; m. veroorzaakt zijn door
(de)montagewerk in de installatie; n. het gevolg zijn van het niet of niet voldoende
zijn uitgevoerd van door het Bedrijf geadviseerde reparaties en/of door het Bedrijf
geadviseerde vervanging van onderdelen. o. het gevolg zijn van een veranderende
gassoort samenstelling


Artikel 9: Verplichtingen van de Klant.

1. De Klant dient het Bedrijf in de
gelegenheid te stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten en dient,
op verzoek, aansluitingsmogelijkheden voor de ten behoeve van de te verrichten
werkzaamheden benodigde elektra, gas en water ter beschikking te stellen. De Klant
dient ervoor zorg te dragen dat het Toestel en / of de Randapparatuur, waaraan
gewerkt moet worden, voor de medewerker van het Bedrijf goed toegankelijk is. 2.
De Klant verplicht zich: a. Het Toestel te behoeden tegen beschadiging, waaronder
bevriezing; b. Het Toestel te gebruiken overeenkomstig zijn aard en bestemming en
de door het Bedrijf en/of fabrikant gegeven aanwijzingen voor het gebruik op te
volgen. Schade die ontstaat door het niet opvolgen van de aanwijzingen komen voor
rekening van de Klant; c. Van het niet of niet behoorlijk functioneren van het
Toestel onmiddellijk kennis te geven aan het Bedrijf; d. Geen wijzigingen aan het
Toestel aan te (laten) brengen en daaraan geen controle-, onderhouds- of
herstelwerkzaamheden te (laten) verrichten anders dan door het Bedrijf; e. De door
of vanwege het Bedrijf aangewezen medewerkers en installateurs in de gelegenheid
te stellen het Toestel te controleren, te onderhouden en/of te herstellen; f.
Bedrijfsmatig gebruik van het Toestel is slechts toegestaan indien dit uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen. 3. De Klant is verplicht om ervoor zorg te dragen dat
het Bedrijf, nadat een afspraak is gemaakt ter verhelping van een Storing en / of het
uitvoeren van Onderhoud, ook daadwerkelijk toegang verkrijgt tot het perceel
waarin het Toestel is geplaatst. Indien de Klant hiermee in gebreke blijft, is het
Bedrijf gerechtigd de gebruikelijke voorrijkosten in rekening te brengen. Vervolgens
is het de verantwoordelijkheid van de Klant de Service alsnog te laten verrichten. 4.
Indien de Klant het Toestel vervangt dient hij dit melden aan het Bedrijf. Het
lopende Abonnement wordt voortgezet.


Artikel 10: Betaling en kosten.

1. De aan het Bedrijf op grond van het Abonnement
toekomende tarieven en bedragen dienen maandelijks middels automatische
incasso te worden voldaan en worden op de 26e van de maand afgeschreven van de
opgegeven bankrekening. Indien de bankrekening wijzigt dient de Klant dit meteen
schriftelijk door te geven aan het Bedrijf. 2. De vergoedingen voor werkzaamheden
buiten het kader van het Abonnement zullen apart in rekening worden gebracht
door middel van een machtiging tot automatische incasso of een aparte nota. Indien
de Klant niet instemt met automatische incasso ontvangt de Klant een factuur en
worden extra administratiekosten in rekening gebracht. 3. De verplichting tot
betaling van het Abonnement gaat in op de ingangsdatum van het Abonnement. 4.
Een nota dient door de Klant te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de vergoedingen en/of facturen
wordt door het Bedrijf een aanmaning verzonden waarin de Klant een termijn van
14 dagen krijgt om alsnog te betalen. In de aanmaning wordt het bedrag aan
incassokosten genoemd, dat na het verstrijken van de termijn in rekening wordt
gebracht. De incassokosten bedragen 15 % met een minimum van € 40 over de
eerste € 2500. Alsdan is de Klant de administratie- en incassokosten op grond van
artikel 6:96 BW verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de Klant bovendien de van
toepassing zijnde wettelijke rente op grond van artikel 6:119 BW verschuldigd. 6. Bij
niet tijdige of niet volledige betaling van de vergoedingen en/of facturen schort het
Bedrijf al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit het Abonnement op, totdat alsnog
door de Klant al hetgeen de Klant verschuldigd is, betaald is. 7. Het niet-gebruiken
van het Toestel, alsmede het niet goed functioneren van het Toestel, levert geen
redenen op voor staking dan wel opschorting van de betalingsverplichting. Onder
niet-gebruiken wordt mede verstaan het niet kunnen gebruiken van het Toestel
indien de elektriciteits-, water- en/of gaslevering, om wat voor reden dan ook, is
onderbroken.


Artikel 11: Duur en einde van het Abonnement.

1. Een Abonnement gaat in op het
tijdstip dat tussen het Bedrijf en de Klant is overeengekomen en geldt voor een
periode van twee jaar. Het Abonnement wordt vervolgens steeds stilzwijgend
verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij het Abonnement met inachtneming van het
hierna volgende is opgezegd. 2. Het Abonnement kan door de Klant schriftelijk
worden opgezegd overeenkomstig de wijze waarop de overeenkomst is afgesloten
en de Klant een opzegtermijn van één kalendermaand in acht neemt. 3. In geval de
Klant verhuist vervalt het Abonnement automatisch op de dag van verhuizing, mits
de verhuizing tijdig en schriftelijk is gemeld aan het Bedrijf. 4. Het Bedrijf is te allen
tijde gerechtigd het Abonnement tussentijds te beëindigen indien de Klant
toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen.

De Klant is te allen tijde gerechtigd het Abonnement tussentijds te beëindigen indien
het Bedrijf aantoonbaar en toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn
verplichtingen zonder dat er sprake is van overmacht.


Artikel 12: Aansprakelijkheid/schade.

1. Het Bedrijf is behoudens opzet of grove schuld
van het Bedrijf aansprakelijk voor schade voor zover deze aan hem aantoonbaar en
toerekenbaar kan worden toegerekend tot een maximum bedrag conform de dekking in
de WA-polis van het Bedrijf. 2. Het Bedrijf is nimmer aansprakelijk voor welke
gevolgschade dan ook. Evenmin is het Bedrijf aansprakelijk voor schade als gevolg van
bevriezing, vervuiling van binnenleidingen, of leidinglekkage, of Storingen in het water-,
gas- of elektriciteitsnet. 3. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien de Klant het
Bedrijf niet in de gelegenheid heeft gesteld het reguliere Onderhoud uit te voeren. 4. De
Klant vrijwaart het Bedrijf voor claims van derden.


Artikel 13: Overmacht.

Indien één van de partijen ten gevolge van overmacht, zoals
bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, neemt
hij terstond contact op met de andere partij ten einde te bezien hoe tot een redelijke
oplossing gekomen kan worden.


Artikel 14: Wijziging voorwaarden en/of tarieven.

1. Deze algemene voorwaarden en/of
tarieven kunnen door het Bedrijf worden gewijzigd. Wijzigingen treden eerst in werking 30
dagen na de dag waarop de wijzigingen zijn bekend gemaakt, tenzij in de bekendmaking
een latere datum van in werking treden is vermeld. Wijzigingen gelden ook ten aanzien
van reeds bestaande abonnementen. 2. Als bekendmaking geldt een kennisgeving
geplaatst op de website van het Bedrijf minimaal 30 dagen voorafgaand aan de
ingangsdatum van de wijziging. Gewijzigde tarieven en/of voorwaarden liggen bij het
Bedrijf ter inzage en zijn aldaar kosteloos verkrijgbaar. Het Abonnement wordt alsdan,
met inachtneming van de wijziging, stilzwijgend voortgezet. 3. De Klant die na een
wijziging van de algemene voorwaarden een betaling verricht verklaart zich akkoord met
de dan geldende gewijzigde algemene voorwaarden. 4. Indien de Klant een wijziging in de
algemene voorwaarden en/of tarieven niet wenst te accepteren kan hij het Abonnement
binnen één maand na ingang van de nieuwe voorwaarden schriftelijk opzeggen. 5. De
vergoedingen en tarieven, die ingevolge het Abonnement zijn verschuldigd, kunnen
worden verhoogd door het bedrijf. Wettelijke verhogingen in BTW of van overheidswege
opgelegde verhogingen worden niet aangemerkt als tariefsverhoging. 6. Indien het Bedrijf
een tariefsverhoging vaststelt welke meer is dan de landelijke index in de branche -de
indexering op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven
van het CBS zal het Bedrijf de verhoging tenminste 30 dagen voor de invoering van de
verhoging aankondigen.


Artikel 15. Geschillen en toepasselijk recht.

1. Op alle overeenkomsten en zaken verband
houdend met de overeenkomst of deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. 2. Eventuele geschillen tussen partijen zullen door de bevoegde rechter
worden beoordeeld. 3. Ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling in de overeenkomst
of deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen in de overeenkomst of
deze voorwaarden, respectievelijk de daarin vervatte geldige onderdelen onverlet.
Partijen verbinden zich ertoe om, als dit geval zich voordoet, de ongeldige bepaling door
een naar zin en doel overeenkomstige geldige bepaling te vervangen.


Artikel 16. Slotbepalingen.

1. Deze algemene voorwaarden treden op 1 Juni 2020 in
werking. Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende voorwaarden. 2. Deze
algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene voorwaarden Van den
Ende Installatietechniek Service- en Onderhoudsabonnementen”. 3. Deze algemene
voorwaarden staan op de website van het Bedrijf en liggen bij het Bedrijf ter inzage en zijn
aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.


Productbeschrijving abonnementen.

Deze productbeschrijving vormt een nadere
uitwerking van en aanvulling op de Algemene Voorwaarden Van den Ende
Installatietechniek Service- en Onderhoudsabonnementen (hierna de algemene
voorwaarden).

De Service- en Onderhoudsabonnementen. Alvorens een Abonnement te kunnen
aangaan dient, schriftelijk en naar waarheid aan Van den Ende Installatietechniek onder
meer het merk, het type en het bouwjaar van het Toestel in kwestie te worden
bekendgemaakt. Op grond van deze gegevens kan Van den Ende Installatietechniek
besluiten een 1e inspectiebeurt te willen uitvoeren. Hij treedt daartoe in overleg met de
Klant (in spé). De beurt vindt plaats voordat de overeenkomst wordt aangegaan dan wel
binnen 2 maanden na sluiting van de overeenkomst. De eventuele materiaalkosten en
arbeidsloon zijn voor rekening van de klant. De abonnementen gelden voor Onderhoud en
service aan toestellen en / of installaties voor huishoudelijk gebruik. Van den Ende
Installatietechniek kent de onderstaande Service- en onderhoudsabonnementen.
De abonnementen gelden voor onderhoud en service aan toestellen en/of installaties
voor huishoudelijk gebruik. Van den Ende Installatietechniek kent de onderstaande
serviceabonnementen:


1.1. Basis Abonnement.

In het Abonnement zijn inbegrepen: – Periodiek onderhoud, met
een interval van 18 maanden – Voorrijkosten Niet in het Abonnement inbegrepen: –
Uurloon voor het verhelpen van storingen – Onderdelen van enige aard – Uurloon voor
reparatie van onderdelen van enige aard Om in te stappen in het Abonnement wordt geen
maximum leeftijd van het Toestel gehanteerd. Van den Ende Installatietechniek behoudt
zich het recht voor om zonder opgave van redenen te weigeren een abonnement aan te
gaan.


1.2. Comfort Abonnement.

In het Abonnement zijn inbegrepen: – Periodiek onderhoud,
met een interval van 18 maanden – Verhelpen van storingen – Voorrijkosten – Uurloon
voor zowel Onderhoud als reparatie binnen de mantel van het toestel Niet in het
Abonnement zijn inbegrepen: – Toestelonderdelen, randapparatuur en of installatie
onderdelen van enige aard. – Uurloon voor reparatie van randapparatuur en of installatie
onderdelen van enige aard Om in te stappen in het Abonnement wordt geen maximum
leeftijd van het Toestel gehanteerd. Van den Ende Installatietechniek behoudt zich het
recht voor om zonder opgave van redenen te weigeren een Abonnement aan te gaan.